Polaroid 1, Nailpolish on Polaroid, 8X11cm,2019

Polaroid 1, nailpolish on polaroid,11 X 8 cm ,2019